kerkenraad


ouderlingen

Ouderlingen zijn aangesteld om leiding te geven aan de gemeente, in organisatorisch en pastoraal opzicht. Ter ondersteuning en opbouw van de gemeente,dragen zij zorg voor de verkondiging van het evangelie. Om elkaar als leden van de gemeente ook op andere wijze te ontmoeten,worden gemeenteavonden en groot-huis-bezoek-avonden georganiseerd en daarnaast onderhouden de ouderlingen via huisbezoek ook de persoonlijke contacten. Zij doen dit alles in samenwerking met de predikant. De predikant vormt samen met de ouderlingen het consistorie en samen met ouderling -kerkrentmeesters en diakenen vormen zij de kerkenraad.

 

De jeugdouderling/diaken onderhoudt de contacten met alle jeugdwerk; woont vergaderingen bij en legt de verbinding met de kerkenraad; verzorgt het jeugdpastoraat en draait mee in de ambtelijke aanwezigheid in erediensten.

diaken

Diaconie betekent "dienen"; dat is: dienstbaar zijn. Oog en oor hebben voor wat er in de wereld en om ons heen gebeurt. Dit gaat dan vooral om mensen die te weinig of geen aandacht krijgen. Daarnaast draag de diaken zorg voor de besteding van de collecte-opbrengsten.

 

 


samenstelling kerkenraad


Predikant vacant  
Jeugdouderling Doetie Feddema 06 - 19800510
Scriba Elly Adema 0519-561230
Ouderlingen Jannie Veenema 0519-294753
  Rommy Wybenga 06 - 26810594 
  Hendrik en Anneke Marinus 06 – 10354960
Diaken Annet Idsardi ( voorzitter) 0519-220629
  Klaas Lycklama á Nijeholt (secretaris) 0519-294223
  Frederik en Tjallie Boersma (penningmeester) 0519-571882
  Anna Dijkstra 0519-297441
Kerkrentmeesters Wolter Sibma (voorzitter) 0519-293633
  Ansje Heeringa (secretaris)  0519-561456