kerkenraad


ouderlingen

Ouderlingen zijn aangesteld om leiding te geven aan de gemeente, in organisatorisch en pastoraal opzicht. Ter ondersteuning en opbouw van de gemeente,dragen zij zorg voor de verkondiging van het evangelie. Om elkaar als leden van de gemeente ook op andere wijze te ontmoeten,worden gemeenteavonden en groot-huis-bezoek-avonden georganiseerd en daarnaast onderhouden de ouderlingen via huisbezoek ook de persoonlijke contacten. Zij doen dit alles in samenwerking met de predikant. De predikant vormt samen met de ouderlingen het consistorie en samen met ouderling -kerkrentmeesters en diakenen vormen zij de kerkenraad.

 

De jeugdouderling/diaken onderhoudt de contacten met alle jeugdwerk; woont vergaderingen bij en legt de verbinding met de kerkenraad; verzorgt het jeugdpastoraat en draait mee in de ambtelijke aanwezigheid in erediensten.

diaken

Diaconie betekent "dienen"; dat is: dienstbaar zijn. Oog en oor hebben voor wat er in de wereld en om ons heen gebeurt. Dit gaat dan vooral om mensen die te weinig of geen aandacht krijgen. Daarnaast draag de diaken zorg voor de besteding van de collecte-opbrengsten.

 

 


samenstelling kerkenraad


Predikant da. M.M. Stougie-de Wit 0512-471239
Kerkelijk werker dhr. G.H. Visser  
Ouderlingen Jannie Veenema - Praamstra 0519-294753
  Rommy Wijbenga  06-26810594
   Hendrik en Anneke Kroodsma  0519-221522
 Jeugdouderling Jan de Jong 0519-221397
 College van Diakenen Jaap-Jan Wagenaar 0519-346260
  Wolter en Anneke Sibma 0519-293633
  Annet Idsardi - Visser 0519-220629
  Anna Dijkstra - v.d. Veen 0519-297441
Ouderling-scriba Elly Adema 0519-561230
Ouderling Kerkrentmeesters H. Boersma voorzitter 0519-221856
  A. Heeringa-Boorsma secretaris 0519-561456
Kerkrentmeesters M. Slingerland penningmeester 0519-293681
  B. Falkena 0519-292889
  B. Veenema gebouwen 0519-294753