contactgegevens


     
Predikant:    

da. M.M Stougie-de Wit 
predikant@meiinoarien.nl

0512 471239/ mobiel 0627357846  
Koster Marthakerk Raard
Fam. Damstra tel. 
koster@meiinoarien.nl
0519-720557  
Koster Mariakerk Foudgum    
Atje Kingma v.d Veen

0519-220834

 
Annette van ’t Hoenderdal  0519-220814  
Anneke Sibma-Ufkes       0519-293633  
Organisten    
Elle v.d Veen 058-2562389  
Taco de Jong 0519-332387  

Jelle Visser

0519-296679  
Bandrecorder    
J.de Jong 0519-295089  
Preekvoorziening    
Pieter Knijff 0519-561230  
Autovervoer    
Doetie Feddema 06-19800510  
Ledenadministratie    
Bij verhuizing contact opnemen met:
Hiltje Talsma
ledenadministratie@meiinoarien.nl  
Voor kerkelijke bijdragen:    
Prot. Gem. “Mei-inoar ien” RF 
rek. NL32RABO0307.803.759
P/a de Tange 1, 9155 AL Raard
penningmeester@meiinoarien.nl  
Voor diaconale bijdragen:    
P/a De Buorren 13 9155 AN Raard Diaconie Prot. “Gem Mei-inoar ien”
rek. No. 30.78.03.511
 
College van Kerkrentmeesters kerkrentmeester@meiinoarien.nl  
ZWO rek. No32.02.06.696  
     
Geandewei contact/Kopij    
kerkblad voor PKN Friesland verschijnt 1 x per 2 weken. geandewei@meiinoarien.nl  
Redactie"Meiinoar op Wei" en website    
Johan Rozendal webmaster webmaster@meiinoarien.nl  
Hendrika Wiersma redactie@meiinoarien.nl  
A.Boersma-Meindertsma redactie@meiinoarien.nl  
     
Centrale bezorging kerkblad    
J. de Jong Raarderwei 17 Bornwird 0519-295089  
Beheerders begraafplaatsen    
W. en W. Hielkema - de Roos 0519-294572 Raard
B.Veenema 0519-294753 Raard
R.Middelburg 0519-222323 Bornwird
Y.E.Hiemstra 0519-294665 Bornwird
J.Tania 0519-296736 Foudgum
W.D.Kloosterman 0519-220817 Foudgum

Download
Reglement Begraafplaatsen Raard Bornwird
Reglement Begraafplaatsen Raard, Bornwir
Adobe Acrobat document 269.6 KB